Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Backup as a Service là dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây.

Mô tả

Backup as a Service – Sao lưu dự phòng dữ liệu

Backup as a Service là dịch vụ sao lưu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây.